FAQ

Mohu podstoupit poceduru/cvičení, pokud jsem těhotná?
Ano, těhotenství není překážkou.
Poradíte mi se změnou životního stylu?
Ano. Během fyzioterapie si můžeme povídat o tom, co všechno na nás pozitivně působí – relaxace, odpočinek, pravidelný pohyb, vyvážená strava, pozitivní postoj k životu atd.
Budu muset cvičit doma?
Není to nutné, ale každý pravidelný pohyb pozitivně ovlivňuje celé tělo (svaly, srdce, plíce, páteř atd.) a pak se cítíte lépe a sebevědoměji.
Kolikrát se obyčejně musí procedura opakovat?
Ideální je vytrvat, dokud obtíže neustoupí. Je však nutné upravit pracovní prostředí a tím co nejvíce oddálit návrat obtíží.
Jsou nějaké vedlejší účinky?
Ne, ale můžete se cítit krátkodobě lehce namožená.
Kdy se nedoporučuje cvičit?
Cvičení se nedoporučuje při nemoci a nachlazení.
Hrozí někomu postih, pokud neprobíhá školení o bezpečnosti práce?
Zaměstnavatel má podle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na které je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
Zaměstnavatel je navíc povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být toto školení pravidelně opakováno. V případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí být toto školení provedeno bez zbytečného odkladu.
Ustanovení § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce pak stanovuje povinnost zaměstnance účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.
Masáže probíhají přímo v kanceláři? Nebudu rušit kolegy?
Procedura se provádí přímo v kanceláři nebo v oddělené místnosti k tomu určené. Kolegové budou zpočátku zvědaví, ale časem se masáže stanou známou věcí a každý se bude věnovat své práci.
Poradíte mi, jak si nastavit výšku židle, popř. jaký typ pořídit?
Ano, poradíme Vám s ergonomií Vašeho pracoviště.
Je zdravé používat klekadlo?
Klekačka je ideální pro krátkodobou změnu polohy. Je však nutné na dobu klečení přizpůsobit výšku pracovní plochy. Dlouhodobé klečení však škodí a brání průtoku krve a lymfy do dolních končetin a poškozuje vazy a kolenní klouby.
Někdo mi doporučil pracovat na počítači ve stoje, s využitím barové stoličky. Doporučujete to i vy?
Každá statická činnost způsobuje přetížení. Je jedno, v jaké poloze jste. Navíc pokud stojíte, je nutné přizpůsobit výšku parcovních pomůcek (PC, klávesnice, myš atd.) Ideální je polohy střídat a občas se i protáhnout nebo se projít.
Co soudíte o používání gymnastických míčů pro sezení u počítače?
Sezení na velkých gymnastických míčích je záťěž pro tělo neúměrná. Neustálé balancování polohy spolyká spoustu energie a jde vlastně o náročná cvičení určitých svalových skupin. Kromě jejich přetížení se přitom nemůže hlava soustředit na stálý duševní výkon (energii mozku odčerpávají přetěžované svaly) a vyžaduje soustředění na sed, nikoliv na práci.
Jak často mám dělat přestávky?
Zaměstnavatel musí organizovat činnost zaměstnance tak, aby práce u obrazovky byla během dne periodicky přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnosti, které by snížily pracovní zatížení vyplývající z použití obrazovky. Přestávky v práci nebo změna činnosti v délce 5 — 10 minut po každých dvou hodinách práce má poskytnout zaměstnavatel při vysokém zatížení zraku nebo nepřerušované práci s vysokou zatížeností pohybového aparátu.
Doporučuje se (nejde o povinnost zaměstnavatele), aby alespoň v jedné přestávce bylo zařazeno několik kompenzačních cviků ke zvýšení účinku aktivního oddechu a předcházení bolestem a zdravotním potížím. Zaměstnanci by měli mít možnost volit si přestávky v uvedeném rozsahu individuálně. Při zvýšených požadavcích na psychickou zátěž nebo vysoký výkon je vhodné rozčlenit pracovní směnu na čtyři části: dvě dopoledne a dvě odpoledne i s vhodnými přestávkami.
novinky

© 2011 Fyzio-Office | code&deisgn VosK